Privacy Verklaring (Dutch)

1.      Doel van deze Privacy verklaring

The European Network on Independent Living Brussels Office VZW (ENIL) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Het doel van deze privacyverklaring is om heldere en transparante informatie te geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

ENIL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG is beschikbaar op https://www.eugdpr.org/

Dit brengt met zich mee dat ENIL in elk en ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden in deze Privacy verklaring ;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik en het opslaan van uw persoonsgegevens en bij wijziging van deze Privacy verklaring over hoe we de verzamelde data gebruiken;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Zijn personeel en vrijwilligers op de vertrouwd maakt met de plichten van ENIL onder de ENIL Privacy verklaring en de noodzaak deze ten allen tijde te respecteren in hun
 • Iedereen informeert over onze Privacyverklaring door deze te publiceren op onze website enil.eu

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft

hierover of in het algemeen contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

The European Network on Independent Living VZW

Nijverheidstraat 10

1000 Brussel secretariat@enil.eu Telefoon : 02 893 25 83

 

2.      Waarom we data verzamelen

Uw persoonsgegevens worden door ENIL verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden (tussenhaakjes):

 • Om het voor ENIL mogelijk te maken te opereren als een netwerk van organisaties en individuele leden door een beleidsstructuur te voorzien, nieuwe leden aan te trekken en ledenlijsten bij te houden (toestemming betrokkene)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van die ENIL organiseert en, indien nodig, om kosten, die gemaakt werden om deel te nemen aan deze activiteiten, terug te betalen (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, persberichten en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid en rapportering naar geldschieters (wettelijke verplichting)
 • Om donaties in te zamelen (toestemming betrokkene)
 • Om ENIL personeelsleden en vrijwilligers aan te nemen (wettelijke verplichting) Voor de bovenstaande doelstellingen kan ENIL de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsmnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, vervaldatum, plaats van uitgifte, rijksregisternummer
 • Persoonlijke informatie : gender, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, familiesituatie, handicap, toegeeflijkheidsnoden, voedingsvoorkeuren en allergieën, gegevens contact persoon voor noodgevallen (naam en contactnummer), het gebruik van een Persoonlijk Assistent, bankgegeven (rekeningnummer, naam en adres van bank)
 • Lidmaatschap van een organisatie: naam van de organisatie, contactpersoon, email, aantal leden, of deze organisatie bestuurd wordt door personen met een handicap, de statuten van de organisatie.

Eens verzameld worden deze gegevens door ENIL opgeslagen en verwerkt volgens deze privacyverklaring. ENIL zal de data alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn ingezameld.

 

3.      Verstrekking en delen van de data aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het werven van nieuwe leden en nieuwsbriefabonnees (via ENIL’s website, onderhouden door Bozooart and gehost door Avalon);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, leden e-mails, pers berichten, statements en uitnodigingen voor evenementen (via MailChimp);.
 • E-mail correspondentie (via Microsoft Office 365)
 • Het organiseren van webinars (via GoToWebinar);
 • Het opstellen en delen van vragenlijsten (via Google Docs of SurveyMonkey);
 • Het delen van informatie (via Facebook, Twitter of YouTube);
 • Het inzamelen van donaties (via PayPal);
 • Het verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website (via Google Analytics);
 • Het organiseren van evenementen ( indien nodig voor administratieve redenen zoals bijvoorbeeld voor het Europees Parlement, de Europese Commissie of de Raad van Europa)
 • Het in dienst nemen van personeel ( informatie voor een sociaal secretariaat en payroll bedrijven)
 • Officiële registratie verplichtingen ( het Belgisch Staatsblad)

ENIL zal alleen data delen met een derde partij indien deze een privacyverklaring heeft afgesloten  die consistent is met onze privacyverklaring (met deze derde partij). Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het nodige wordt gedaan om de veiligheid van persoonlijke gegevens door deze derde partijen te garanderen.

Verder zal ENIL de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan ENIL persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie (EU).

 

4.      Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

5.      Bewaartermijn

ENIL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens worden tot maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het beoogde doel bijgehouden.

 

6.      Beveiliging van de gegevens

ENIL heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om u persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Al het personeel van ENIL heeft deze privacyverklaring als annex bij hun arbeidscontact en zijn verplicht zich hieraan te
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We gebruiken pseudoniemen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers krijgen training en zijn geïnformeerd over de privacyverklaring en het belang van de bescherming van

7.      Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website (www. http://enil.eu/contact-us/ ). Om misbruik te voorkomen vraagt ENIL om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)  door ons of door één van onze verwerkers of personeelsleden. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ENIL te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. ENIL zal u ook hier vragen om u te legitimeren voordat wij dit verzoeken uitvoeren.

 

8.      Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ENIL. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming (https://www.privacycommission.be/nl)

 

9.      Wijziging privacy statement

ENIL kan zijn privacy statement wijzigen. Deze wijziging zal worden aangekondigd op de ENIL website (www.enil.eu). De laatste wijziging gebeurde op 18 mei 2018 Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen en kunnen worden opgevraagd per email.

 

Aangenomen door de Raad van Bestuur van ENIL op 18 mei 2018

Privacy verklaring, PDF